Všeobecné obchodní podmínky

1. Poskytnutí obsahů sdělení uživatelem, poskytnutí práv

1a. Správce tohoto webu Vám dovoluje používat svých služeb v souladu ze zákonnými ustanoveními a ustanoveními těchto podmínek pro užívání za účelem uložení obsahů sdělení, jejich zveřejnění, předávání a sdílení s jinými uživateli.

1b. Dále dáváte své svolení, abychom zmenšili obrázky a videa pro lepší použití naší nabídky, zejména prostřednictvím funkce vyhledávání, na obrázky (Thumbnails) a používali je v rámci našich služeb. Je Vám též známo, že technické zpracování a přenos naší nabídky, včetně Vámi zadaných obsahů může vést k provádění přenosu pomocí různých sítí a/nebo k technickým změnám, aby bylo možno vyhovět technickým požadavkům sdružených sítí nebo ostatních technických zařízení.

1c. Naproti tomu nám zaručujete, že vlastníte veškerá nezbytná práva s ohledem na obsahy sdělení, pro které využíváte naší nabídky na uložení, zveřejnění a/nebo přenos, a že tím neporušujete žádná práva třetích osob jakéhokoli druhu, žádná zákonná ustanovení, a také žádná pravidla těchto podmínek pro užívání. Pokud nejste sami vlastníky práv k některému z Vámi zadaného obsahu, zaručujete se, že jste si opatřili veškerý potřebný převod práv a licencí, potřebná povolení, souhlas atd.

1d. Návštěvou a užíváním tohoto webu prohlašujete, že při první výzvě osvobodíte správce tohoto webu, jakož i zaměstnance, pracovníky a spolupracovníky, zástupce, společníky a pověřence firmy od požadavků a nároků jakéhokoli druhu a poskytnete odškodnění nároků, které vznesou třetí osoby na základě obsahů sdělení nebo v jejich souvislosti, které v rámci služeb tohoto webu uložíte, zveřejníte a/nebo předáte, nebo budou vzneseny na základě využití naší nabídky z Vaší strany nebo na základě porušení těchto podmínek pro užívání nebo práv třetích osob. Jsou v tom zahrnuty i přiměřené náklady na právní zastoupení a soudní náklady.

1e. Správce tohoto webu je oprávněn ukládat obsahy sdělení a předávat je třetím osobám tehdy, pokud tak předepisuje zákon nebo je-li to nutné po řádném posouzení a je-li to právně přípustné, za účelem
a) splnění zákonných ustanovení nebo soudních nařízení či úředních vyhlášek,
b) prosazení těchto podmínek pro užívání,
c) reakce na uplatnění poškození práv třetí osobou nebo
d) ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti správce webu, jejích uživatelů nebo veřejnosti.

2. Technické předpoklady pro účast v systému a technická podpora
Uživatel se musí starat o připravenost a údržbu svých prostředků a technickou konfiguraci pro přihlášení a používání chatu. Správce tohoto webu není povinen v tomto ohledu poskytovat technickou podporu. Pro využívání systému SMS chatu potřebuje uživatel zejména provozuschopný mobilní telefon s aktivovanými službami mobilního operátora. Bez splnění těchto předpokladů není používání systému pro chat možné. Uživatel je sám zodpovědný za splnění těchto předpokladů.

3. Popis výkonu
Správce tohoto webu provozuje internetový portál jako zábavní trh s kontaktními inzeráty a chatový systém pro mobilní telefony za účelem zábavy na základě SMS (Premium SMS). Správce tohoto webu nemá žádný vliv na obsah uživatelských profilů, zejména nemůže zkontrolovat, zda jsou údaje v uživatelském profilu správné, včetně fota, jehož pravost není ze strany správce webu nijak ověřována. Pro zadávání kontaktních inzerátů a účast na chatu pomocí mobilního telefonu se musí uživatel přihlásit do systému přes konkrétní kód vybraného inzerenta.

4. Přístup k systému
Správce tohoto webu se snaží o co nejjednodušší přístup k systému. Z technických důvodů může během internetového spojení nebo spojení přes mobilní telefon, na které správci tohoto webu nemá žádný vliv, dojít k občasným poruchám při přenosu dat. Správce tohoto webu proto nemůže převzít žádnou záruku za přístup k systému a navázání kontaktu k jednotlivým účastníkům.

5. Náklady na účast při SMS chatu
Používáním SMS chatu vznikají uživateli náklady, které se skládají z nákladů na účast v systému chatu a nákladů za spojení při používání mobilního telefonu: Náklady na 1 SMS v rámci chatového systému činí 50 Kč vč. DPH/1 SMS.

6. Omezení odpovědnosti
Správce tohoto webu neručí za:
1.ztrátu výkonu a poruchy při přenosu dat;
2.přerušení spojení;
3.vymazání obsahů sdělení nebo údajů o uživateli;
4.nedostupnost platformy online;
5.zpožděný přenos dat;
6.výpadky nebo jiné poruchy komunikačního vedení;
7.odcizení poznámek;
8.zničení dat jakéhokoli druhu třetí osobou;
9.neautorizovaný přístup k datům;
10.manipulaci s daty;
11.zneužití dat.

Dále správce tohoto webu nepřebírá žádnou záruku za obsah sdělení, neboť tato sdělení nelze po stránce obsahu kontrolovat. Za obsahy sdělení zodpovídá příslušný autor. Z vyloučení ručení nebo omezení ručení jsou vyjmuty škody, které spočívají v poškození zdraví nebo ohrožení života, nebo které lze odvodit z podstatného porušení povinností ze strany správce webu nebo jejího zákonného zástupce nebo pověřence. Ručení správce webu je omezeno ve své výši podle předvídatelné škody. Případné ručení správce webu podle zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku zůstává nedotčeno.

7. Pravidla účasti
Předpokladem pro účast na SMS chatu je dosažení minimální věkové hranice 18 let ze strany uživatele. Šíření zpráv, které porušují zákonná ustanovení, je zakázáno. Zejména nelze šířit sdělení vyjadřující nepřátelství vůči cizincům a s rasistickým či pornografickým obsahem. Porušení těchto dohod opravňuje správce tohoto webu k okamžitému zablokování uživatele. Adresáti kontaktních inzerátů samozřejmě nemají povinnost odpovědět na SMS, která je na ně směřovaná. Proto nemá uživatel žádný vymahatelný nárok na odpověď. Z tohoto důvodu nevyplývají pro odesílatele SMS žádné nároky na vrácení poplatků. Bez písemného svolení není doloveno nabízet nebo prodávat prostřednictvím systému chat zboží nebo služby. Správce tohoto webu má právo zablokovat uživatele v případě porušení této dohody bez předchozího oznámení.

8. Vyjmutí z odpovědnosti
Uživatel se zavazuje vyjmout správce tohoto webu z nároků, pohledávek a ručení vůči třetím osobám, které jsou uplatňovány na základě porušení práv třetích osob členem nebo na základě jiného obsahu sdělení, jež je v rozporu se zákonem nebo smlouvou. Platí to i pro náklady spojené s vymáháním práva (náklady na právní zastoupení a soudní náklady).

9. Ochrana dat
Správce tohoto webu dodržuje při provozování systému SMS chat zákonné předpisy týkající se ochrany dat a telekomunikačního tajemství. Správce tohoto webu je oprávněn namátkově kontrolovat předávané zprávy z toho důvodu, aby zabránil zneužití systému. Ukládání obsahů sdělení nebo jiné používání informací neprobíhá. Správce tohoto webu je však oprávněn předávat zprávy v rámci zákonných nařízení pořádkovým orgánům a orgánům činným v trestním řízení, pokud vznikne podezření ze spáchaní přestupku nebo trestného činu.

10. Změna smluvních podmínek
Správce tohoto webu si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu tyto smluvní podmínky změnit. V případě sporu budou brány v potaz podmínky platné v předmětnou dobu.